NYUGDÍJ NYUGDÍJ NYUGDÍJ

NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR: www.magasnyugdij.hu

NYUGDÍJAK ÉRTÉKÉNEK MEGŐRZÉSE

2016. október 01. 08:12 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást a megállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékben kell emelni (inflációkövető emelés).

Az öregségi nyugdíj emelésével azonos módon és mértékben emelkedik többek között a hozzátartozói és a baleseti hozzátartozói nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, az átmeneti bányászjáradék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a baleseti járadék és a fogyatékossági támogatás.

A tárgyévi tervezett fogyasztói árnövekedést a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg. Ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja a törvényben meghatározott mértéket, akkor november hónapban – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani.

Amennyiben az eltérés az 1 százalékpontot nem éri el, akkor november hónapban az egész évre járó különbözetet egy összegben kell kiutalni.

A novemberi nyugdíjemelésnél a nyugdíjasok fogyasztói ár növekedésének – a tárgyév első nyolc hónapjának tényadatára alapozott – várható mértékét kell figyelembe venni, amennyiben az meghaladja a fogyasztói árnövekedés várható mértékét.

Egyösszegű (novemberi) kifizetés esetén a következő év januárjában a nyugellátás és a baleseti járadék összegét – az éves emelés végrehajtását megelőzően – meg kell emelni az egyösszegű kifizetés összegének alapjául szolgáló, kormányrendeletben meghatározott százalékos mérték egy tizenketted részével.

Nyugdíjas fogyasztói árindex: A nyugdíjemelés mértékének meghatározásához nem az általános árindexet használják, hanem a KSH által közzétett ún. nyugdíjas fogyasztói árindexet, amelyet a nyugdíjasok fogyasztására nem jellemző termékek (például gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tételek: iskolai étkezés, gyermeklábbeli stb.) elhagyásával, több ezer termék és szolgáltatás árának folyamatos figyelésével alakítanak ki. Három kitüntetett termék-, illetve szolgáltatáscsoport – élelmiszerek, gyógyszerek, lakhatással kapcsolatos kiadások – aránya ugyanakkor a nyugdíjas fogyasztói kosárban mintegy 60%, míg a lakosság egészének fogyasztói kosarában ez az arány csak 45% körüli.

Milliókat kap Nyugdíj + nyugdíjmilliók Önnek tanácsadásomon, a Gondolkodó cégtulajdonosok, cégvezetők klubjában és itt. 
Nyugdíjnövelés alacsony jövedelműeknek és nyugdíj mellett munkát vállalóknak.
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

NYUGDÍJ IGÉNYLÉSE

2016. szeptember 17. 13:35 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Nyugdíjat írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell igényelni. A nyomtatványokat bármely Kormányhivatalnál be lehet szerezni, illetőleg letölthető és kitölthető (kitöltés után kinyomtatható) formátumban megtalálhatók az ONYF honlapján (www.onyf.hu), de letöltheti innen is: www.magasnyugdij.hu .

Az igényt személyesen vagy postai úton a lakcím szerinti illetékes Kormányhivatalnál kell előterjeszteni.
Az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg az igénylőnek közölnie kell az azonosításához szükséges adatokat, a társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint csatolnia kell a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat, továbbá egészségi állapoton alapuló ellátás esetén az egészségi állapottal összefüggő iratokat.
Ha a kérelmező a szükséges iratokat nem csatolta, vagy az adatokat nem közölte, az igényelbíráló határidő kitűzése mellett ezek pótlására a kérelmezőt felhívja.
Ha a nyugdíjigénylő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget továbbá az erre megállapított határidő meghosszabbítását nem kérte és a nyugdíjigényt a rendelkezésre álló adatok alapján elbírálni nem lehet, az eljárást meg kell szüntetni. Erről az intézkedésről végzéssel értesítik a kérelmezőt.

Milliókat kap Nyugdíj + nyugdíjmilliók Önnek tanácsadásomon, a Gondolkodó cégtulajdonosok, cégvezetők klubjában és itt. 
Nyugdíjnövelés alacsony jövedelműeknek és nyugdíj mellett munkát vállalóknak.
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ADÓKEDVEZMÉNYE

2016. szeptember 04. 11:31 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magán-személynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér (2016-ban 111.000,- Ft) 5 százalékának megfelelő összeg.

Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII.29.) kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban részesül.

A 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet rendelkezései alapján a kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást a szakambulancia, a kórházi osztály szakorvosa, vagy a jogosultságot megállapító háziorvos állítja ki.

A kedvezményt a súlyosan fogyatékos személy a saját összevonás alá eső jövedelme utáni adóból vonhatja le. Az adókedvezmény az önálló, nem önálló vagy egyéb jogcímen megszerzett összevonás alá eső jövedelmek utáni adóból is megilleti a súlyosan fogyatékos személyt.

A súlyosan fogyatékos személy köteles orvosi igazolást kérni, amelyet köteles megőrizni. Amennyiben az állapota végleges és korábban már kiadták az erről szóló igazolást, úgy nem kell a következő adóévben új igazolást kérnie.

Milliókat kap Nyugdíj + nyugdíjmilliók Önnek tanácsadásomon, a Gondolkodó cégtulajdonosok, cégvezetők klubjában és itt. 
Nyugdíjnövelés alacsony jövedelműeknek és nyugdíj mellett munkát vállalóknak.
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

FACEBOOK OLDALKEDVELÉSEK NÖVELÉSE

2016. augusztus 24. 12:17 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Egyre több cégnek, magánszemélynek van Facebook oldala. Mindannyian tudjuk, milyen nehéz elérni, hogy valakinek tetsszen az oldalunk.

Elindult egy ingyenes csoport az oldalkedvelések növelésére.

Itt találja: https://www.facebook.com/groups/oldalkedveleseknovelese

PRÓBÁLJA KI!

 

Tovább...

Milliókat kap Nyugdíj + nyugdíj előtti milliók Önnek tanácsadásomon, a Gondolkodó cégtulajdonosok, cégvezetők klubjában és itt. 

Nyugdíj növelése alacsony jövedelműeknek és nyugdíj mellett munkát vállalóknak.

Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!

ÖREGSÉGI NYUGDÍJ

2016. augusztus 06. 07:57 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki
- a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és
- legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, valamint
- azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

Milliókat kap Nyugdíj + nyugdíjmilliók Önnek tanácsadásomon, a Gondolkodó cégtulajdonosok, cégvezetők klubjában és itt. 
Nyugdíjnövelés alacsony jövedelműeknek és nyugdíj mellett munkát vállalóknak.
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

Nyugdíj melletti bejelentés nélküli munkavégzés

2016. július 25. 12:50 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor (feketemunka),
a) a nyugdíjmegállapító szerv a korhatár előtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól megszünteti, és
b) a jogosultnak – ha a jogosult a korhatár előtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban kevesebb, mint egy éve részesül – a folyósított korhatár előtti ellátás, illetve szolgálati járandóság teljes összegének megfelelő összeget, egyéb esetben a korhatár előtti ellátásnak, illetve a szolgálati járandóságnak a megszüntetést megelőző egy évben folyósított összegének megfelelő összeget kell fizetnie.

Akinek korhatár előtti ellátása vagy szolgálati járandósága megszűnik, annak korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság ismételten nem állapítható meg.

2013. július 1-jétől az öregségi nyugdíj (korhatár előtti ellátás) folyósítását - a jogviszony kezdő hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban, vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

Tovább...

Milliókat kap Nyugdíj + nyugdíj előtti milliók Önnek tanácsadásomon, a Gondolkodó cégtulajdonosok, cégvezetők klubjában és itt. 

Nyugdíj növelése alacsony jövedelműeknek és nyugdíj mellett munkát vállalóknak.

Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!

Szülői nyugdíj

2016. július 01. 08:20 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, akinek a gyermeke a hozzátartozói ellátásokhoz szükséges szolgálati időt megszerezte vagy öregségi nyugdíjasként halt meg, ha
- a szülő a gyermekének halálakor megváltozott munkaképességű, vagy a hatvanötödik életévét betöltötte, és
- a szülőt a gyermeke a halálát megelőző egy éven át túlnyomó részben eltartotta.

A fenti feltételek fennállása esetén szülői nyugdíjra jogosult az a nevelőszülő is, aki a nevelt gyermeket tíz éven át eltartotta.

Annak a szülőnek, aki gyermeke halálakor hatvanötödik életévét nem töltötte be és nem megváltozott munkaképességű, szülői nyugdíj csak abban az esetben jár, ha az elhalálozástól számított tíz éven belül
- a hatvanötödik életévét betölti, vagy
- megváltozott munkaképességűvé válik és tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.

Tovább...

Milliókat kap Nyugdíj + nyugdíj előtti milliók Önnek tanácsadásomon, a Gondolkodó cégtulajdonosok, cégvezetők klubjában és itt. 

Nyugdíj növelése alacsony jövedelműeknek és nyugdíj mellett munkát vállalóknak.

Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!

Özvegyi nyugdíj mértéke

2016. június 22. 09:15 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Az özvegyi nyugdíj mértéke:
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű özvegy esetén, aki rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül, hatvan százaléka,
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű özvegy esetén, aki egyidejűleg rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányász-járadékban részesül, harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

Tovább...

Milliókat kap Nyugdíj + nyugdíj előtti milliók Önnek tanácsadásomon, a Gondolkodó cégtulajdonosok, cégvezetők klubjában és itt. 

Nyugdíj növelése alacsony jövedelműeknek és nyugdíj mellett munkát vállalóknak.

Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!

Nyugdíj szolgálati idő

2016. június 20. 08:06 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Azokat az időszakokat nevezzük a nyugdíj szempontjából szolgálati időnek (pl. munkaviszony tartama, egyéni vagy társas vállalkozás folytatása), amely alatt a biztosított (foglalkoztatott magánszemély, egyéni vagy társas vállalkozó, őstermelő) nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett.

 

Nyugdíjkorhatár, nyugdíj kalkulátor, nyugdíj szolgálati idő, nyugdíj kiszámítása + NYUGDÍJ ELŐTT MILLIÓK ÖNNEK
Nyugdíjról -  fórum 30 felettieknek

BÉRKALKULÁTOR 2017

2016. június 12. 09:00 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

BÉRKALKULÁTOR 2017

Bérkalkulátor 2017: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

Tovább...

Milliókat kap Nyugdíj + nyugdíj előtti milliók Önnek tanácsadásomon, a Gondolkodó cégtulajdonosok, cégvezetők klubjában és itt. 

Nyugdíj növelése alacsony jövedelműeknek és nyugdíj mellett munkát vállalóknak.

Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!

Nyugdíj rögzítése

2016. június 09. 12:54 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Amennyiben a nyugdíjra jogosító korhatáron túl úgy dolgozik tovább, hogy legalább 365 naptári napra szolgálati időt szerez, a tényleges nyugdíjba menetelkor - ha számára kedvezőbb - választhatja a nyugdíjkorhatár betöltésére rögzített nyugdíjként kiszámított és az évenkénti emelésekkel növelt nyugdíját, a tényleges nyugdíjba vonuláskor hatályos szabályok szerint kiszámított összeg helyett.

Aki nyugdíjának folyósítás nélküli megállapítását kéri, nem minősül öregségi nyugdíjasnak.

 

Nyugdíjkorhatár, nyugdíj kalkulátor, nyugdíj szolgálati idő, nyugdíj kiszámítása + NYUGDÍJ ELŐTT MILLIÓK ÖNNEK
Nyugdíjról -  fórum 30 felettieknek

PÉNZTÁRCA DAGASZTÓ HONLAPOK

2016. június 08. 15:22 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

http://www.cegautoado.hu
http://www.cafeteriaklub.hu/cafeteriaszabalyzat.html

http://www.magasnyugdij.hu
http://www.cegautoado.hu
http://www.kisado.hu
http://www.cegvezetoknek.hu/uzletitanacsadas.html
http://www.cegvezetoknek.hu/alkalmimunka.html
http://www.cegvezetoknek.hu
http://www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html
http://www.cegvezetoknek.hu/ekam.html
http://www.cafeteriaklub.hu/epkalkulator.html
http://www.cegvezetoknek.hu/kesedelmipotlek.html
http://www.cafeteriaklub.hu/onypkalkulator.html
http://www.cegvezetoknek.hu/onellenorzes.html
http://www.cegvezetoknek.hu/osztalekkalkulator.hml
http://www.cegvezetoknek.hu/eva.html
http://www.cegautoado.hu/cegautoadokalkulator.html
http://www.cafeteriaklub.hu/cafeteriaklakulator.html
http://www.cegvezetoknek.hu/bevetelnovelese.html
http://www.cegvezetoknek.hu/lakas.html
http://www.cegvezetoknek.hu/lakastakarek.html
http://www.cegvezetoknek.hu/cegalapitas.html

http://www.cegvezetoknek.hu/jovedelemkivet.html
http://www.cegvezetoknek.hu/kata.html
http://www.cegvezetoknek.hu/penzugyek.html
http://www.cafeteriaklub.hu/adomentescafeteria.html
http://www.cafeteriaklub.hu/penzescafeteria.html
http://www.cafeteriaklub.hu/hiteltorlesztes.html
http://www.kisado.hu/hirlevel.html
http://www.kisado.hu/ingyenes.html
http://www.kisado.hu/kalkulatorok.html
http://www.kisado.hu/letoltheto.html

Nyugdíj öngondoskodás - önkéntes nyugdíjpénztár

2016. június 04. 08:38 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás egyik előnye, hogy 20 százalékos adójóváírást vehetünk igénybe a befizetések után, a másik, hogy - kockázatvállalási hajlandóságunktól függően - többféle portfólióból is választhatunk, ami javíthatja a hozamkilátásokat.
Az adókedvezmény mértéke 150 ezer forint évente, amit így teljes mértékben akkor vehetünk igénybe, ha 750 ezer forintot fizetünk be.

A felhalmozott pénzünkhöz a szerződéskötéstől számítva 10 év múlva juthatunk hozzá, de ha nem vagyunk még nyugdíjasok, akkor adót kell fizetnünk utána. Ha elértük a nyugdíjkorhatárt, adómentesség csak akkor jár, ha a 2013 előtt szerződést kötők legalább 3, az utána szerződők pedig legalább 10 évig előtte önkéntes nyugdíjpénztárban tartották a pénzüket. Forrás: penzcentrum.hu

 

Nyugdíjkorhatár, nyugdíj kalkulátor, nyugdíj szolgálati idő, nyugdíj kiszámítása + NYUGDÍJ ELŐTT MILLIÓK ÖNNEK
Nyugdíjról -  fórum 30 felettieknek

Levonás nyugdíjból

2016. június 01. 09:04 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A nyugdíjból legfeljebb 33%-ot lehet levonni. A levonás a nyugdíjnak legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések fejében:
- gyermektartásdíj,
- jogalap nélkül felvett nyugellátás.

Tovább...

Milliókat kap Nyugdíj + nyugdíj előtti milliók Önnek tanácsadásomon, a Gondolkodó cégtulajdonosok, cégvezetők klubjában és itt. 

Nyugdíj növelése alacsony jövedelműeknek és nyugdíj mellett munkát vállalóknak.

Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!

NYUGDÍJ GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOKNAK, CÉGVEZETŐKNEK

2016. május 29. 08:42 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

JÚNIUS HÓNAP ÜZLETI AJÁNLATA GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOKNAK, CÉGVEZETŐKNEK:

1.010.000 Ft/fő céges költségből 850.000 Ft/fő nettó készpénz, azaz 100 Ft-ból 84 Ft kp!
4 fő családtaggal számoljon, az mintegy 3,5 millió Ft nettó készpénz.

Már holnap alkalmazhatja! www.magasnyugdij.hu

 

Nyugdíjkorhatár, nyugdíj kalkulátor, nyugdíj szolgálati idő, nyugdíj kiszámítása + NYUGDÍJ ELŐTT MILLIÓK ÖNNEK
Nyugdíjról -  fórum 30 felettieknek

 

Keresőtevékenységgel járó biztosítási idő

2016. május 27. 14:12 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A keresőtevékenységgel járó biztosítási idő fogalma a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához kötődik.
Keresőtevékenység minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár. Keresőtevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, aki gazdasági társaság személyes közreműködéssel vagy mellékszolgáltatás keretében munkavégzés útján vesz részt. Ide sorolandó, aki a társaság vezető-tisztségviselője, vagy aki társasági szerződésben közreműködési, vagy munkavégzési kötelezettséggel bír.
Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.

A keresőtevékenységgel járó biztosítási idővel szemben szolgálati idő az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére volt kötelezve, illetve megállapodás alapján a nyugdíjjárulékot meg is fizette.

 

Nyugdíjkorhatár, nyugdíj kalkulátor, nyugdíj szolgálati idő, nyugdíj kiszámítása + NYUGDÍJ ELŐTT MILLIÓK ÖNNEK
Nyugdíjról -  fórum 30 felettieknek

Nyugdíjprémium

2016. május 24. 09:44 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Ha a bruttó hazai termék (GDP) növekedésének tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni.

 

Nyugdíjkorhatár, nyugdíj kalkulátor, nyugdíj szolgálati idő, nyugdíj kiszámítása + NYUGDÍJ ELŐTT MILLIÓK ÖNNEK
Nyugdíjról -  fórum 30 felettieknek

 

Ideiglenes özvegyi nyugdíj időtartama

2016. május 22. 18:12 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Ideiglenes özvegyi nyugdíj időtartama
- a házastárs halálától legalább egy évig,
- az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig,
- fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek nevelése esetén a gyermek harmadik születésnapjáig.

 

Nyugdíjkorhatár, nyugdíj kalkulátor, nyugdíj szolgálati idő, nyugdíj kiszámítása + NYUGDÍJ ELŐTT MILLIÓK ÖNNEK
Nyugdíjról -  fórum 30 felettieknek

Tetszett a bejegyzés? Kövesd a blogot!

blog.hu