NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR https://cegvezetoknek.hu/nyugdij.html

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, NYUGDÍJ KISZÁMÍTÁSA

TÁPPÉNZ ÖSSZEGE 2018 – 100 % TÁPPÉNZ

A táppénz mértéke a biztosításban töltött időtől, illetve az esetleges kórházi ápolástól függően a napi átlagkereset 60 %-a, illetve 50%-a, a táppénz egy napra eső összege maximumának figyelembe vételével.

A táppénz napi maximuma nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részét. Vagyis ebben az esetben a táppénz napi összege 2018-ban legfeljebb 9180 forint.

Ugyanakkor a napi összeg ettől sokkal több is lehet!
Részletek:
www.cegvezetoknek.hu/tappenz.html

 

Kis István üzleti tanácsadó - Magas nyugdíj a legolcsóbban

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, NYUGDÍJKALKULÁTOR, NYUGDÍJ KISZÁMÍTÁSA

EGYSZERRE TÖBB NYUGDÍJ ELLÁTÁS

 

Aki egyidejűleg saját jogú és hozzátartozói ellátásra is jogosult, mindkettő korlátozás nélkül megállapítható a számára.
Ha valaki két hozzátartozói nyugellátásra is jogosult, azok közül a számára kedvezőbbet választhatja azzal, hogy a másik hozzátartozó nyugellátás folyósítását szüneteltetni kell.  

Kis István üzleti tanácsadó - Magas nyugdíj a legolcsóbban

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, NYUGDÍJ KISZÁMÍTÁSA

HOZZÁTARTOZÓI NYUGDÍJ

 

 

Hozzátartozói nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek házastársa
a) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és
       aa) az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy
       ab) összesen legalább 2 év,
b) a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 4 év,
c) a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 6 év,
d) a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 8 év,
e) a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 10 év,
f) a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el, és legalább 15 év szolgálati időt szerzett.

Kis István üzleti tanácsadó - Magas nyugdíj a legolcsóbban

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, NYUGDÍJ KISZÁMÍTÁSA

40 ÉVES KEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ

Ő jogosult a 40 éves kedvezményes nyugdíjára

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki
- legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és
- azon a napon, amelytől a nyugdíjat megállapítják, biztosítási jogviszonyban nem áll.(A biztosítási jogviszony nyugdíjazás miatti megszüntetését a munkavállalónak kell kezdeményeznie.)

Jogosultsági idő

A kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, - ideértve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatást, a szakmunkástanuló és a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlatát, (ha az munkaviszonyban és nem hallgatói jogviszonyban történt), valamint
- a terhességi-gyermekágyi segélyben,
- gyermekgondozási díjban,
- gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban
- gyermeknevelési támogatásban és
- a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

A 40 éves kedvezményes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel szerzett szolgálati idő nem éri el a 32 évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a 30 évet.

Kis István üzleti tanácsadó - Magas nyugdíj a legolcsóbban

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, NYUGDÍJ KISZÁMÍTÁSA

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA ADHATÓ:
Annak a személynek, aki

- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személynek, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (22.800,- Ft)
- az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át (27.075,- Ft)
- az egyedülálló, 75. életévét betöltött személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft)

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA ÖSSZEGE:
Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik

- nem egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-a (24.225,- Ft)
- az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a (28.500,- Ft )
- az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-a (38.475,- Ft)

A jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a járadék összege a fenti összegek és a jogosult havi jövedelmének különbözete.

Kis István üzleti tanácsadó - Magas nyugdíj a legolcsóbban

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, NYUGDÍJ KISZÁMÍTÁSA

NYUGDÍJ – JOGOSULTSÁGI IDŐ

Kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek
a) az 1997. december 31-ét követően az 1997. évi LXXX. törvény. 5. § (1) bekezdés a), b) és e) - i) pontjában, valamint (2) - (3) bekezdésében meg-határozott jogviszonyban töltött idő (pl. munkaviszony, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony) - ideértve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatást, a szakmunkástanuló és a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlatát, továbbá a Tbj. 1998. január 1-je és 1999. december 31-e között hatályos 7. § (2) bekezdése szerinti biztosítási időt is;

b) az 1998. január 1-jét megelőzően a 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet 12.§-ában felsorolt jogviszonyokban töltött időtartamok minősülnek (Ilyenek például a kisiparosként, a magánkereskedőként, a gazdasági munkaközösség tagjaként, az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként, a kisszövetkezet tagjaként, a külföldi munkavállalóként, az ügyvédi, illetőleg a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként szerzett szolgálati idők.).

A felsorolt jogviszonyokon kívül jogosultsági időnek minősül:
-
a prémiumévek programban való részvétel időtartama függetlenül attól, hogy a résztvevőt munkavégzésre kötelezték vagy sem,

- az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás ideje, vagyis az ezen időszakban végzett alkalmi munkavállalói napok,
- az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavégzés időtartama,
- a gyermekgondozási segély folyósítása alatti - a vonatkozó jogszabályban engedélyezett - munkavégzés időtartama (figyelemmel arra, hogy ilyen esetben a gyes munkavégzéssel azonos időtartamra eső folyósítási idejét „gyermekneveléssel töltött időként" a szolgálati idő kétszeres számításának tilalma miatt nem lehet beszámítani),
- a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként egyébként szolgálati időnek minősülő időtartam azzal, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag esetén kizárólag a tagság időtartama minősül jogosultsági időnek, az első belépés teljes naptári éve nem,
- a szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, ideértve természetesen az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is,
- a korkedvezményre jogosító munkavégzés időtartama az öregségi nyugdíjjogosultságra vonatkozó általános szabályok szerint,
- a Tny. 39. §-ának hatálya alá tartozó időtartam az arányos szolgálati idő számítás alkalmazása nélkül.

Kis István üzleti tanácsadó - Magas nyugdíj a legolcsóbban

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, NYUGDÍJ KISZÁMÍTÁSA

SZABADSÁG KIADÁSA, ÁTVITELE A KÖVETKEZŐ ÉVRE

A munka törvénykönyve szerint a szabadságot fő szabály szerint esedékessége évében kell kiadni. Ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki a szabadságot.

Ha a szabadságot a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az előbbieknek megfelelően kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül azt a munkáltatónak ki kell adnia.

Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.

A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén - kollektív szerződés rendelkezése alapján - a szabadság egynegyedét az esedékességet követő év március 31-ig adja ki.

A munkáltató - a felek tárgyévre vonatkozó megállapodása alapján - az életkor szerint járó pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig adja ki. Ez utóbbi esetben az eltérés kizárólagos alapja a felek - a munkáltató és a munkavállaló - megállapodása. Ezt nem pótolhatja kollektív szerződés rendelkezése sem.

Kis István üzleti tanácsadó - Magas nyugdíj a legolcsóbban

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, NYUGDÍJ KISZÁMÍTÁSA

NYUGDÍJ, MAGAS NYUGDÍJ