NYUGDÍJ

NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR www.kisado.hu/nyugdij.html

KIS ISTVÁN ÜZLETI TANÁCSADÓ

2017. november 21. 15:24 - www.cafeteriaklub.hu

nnjnyu.gif

Kis István üzleti tanácsadó

SZABADSÁG KIADÁSA, ÁTVITELE A KÖVETKEZŐ ÉVRE

2017. november 21. 13:25 - www.cafeteriaklub.hu

A munka törvénykönyve szerint a szabadságot fő szabály szerint esedékessége évében kell kiadni. Ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki a szabadságot.

Ha a szabadságot a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az előbbieknek megfelelően kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül azt a munkáltatónak ki kell adnia.

Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.

A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén - kollektív szerződés rendelkezése alapján - a szabadság egynegyedét az esedékességet követő év március 31-ig adja ki.

A munkáltató - a felek tárgyévre vonatkozó megállapodása alapján - az életkor szerint járó pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig adja ki. Ez utóbbi esetben az eltérés kizárólagos alapja a felek - a munkáltató és a munkavállaló - megállapodása. Ezt nem pótolhatja kollektív szerződés rendelkezése sem.

MAGAS NYUGDÍJ A LEGOLCSÓBBAN

ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS

2017. november 19. 17:56 - www.cafeteriaklub.hu

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a kérelem benyújtását megelőző
- 5 éven belül legalább 1095 napon át,
- 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
- 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt;
- keresőtevékenységet nem végez és
- rendszeres pénzellátásban nem részesül, továbbá
- akinek foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória), valamint annak a személynek, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, és a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.
- akinek foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória), valamint annak a személynek az esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, - aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória),
- akinek egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória).

MAGAS NYUGDÍJ A LEGOLCSÓBBAN

SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS - MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK

2017. november 09. 13:24 - www.cafeteriaklub.hu

Ilyen járművet lehet a személygépkocsi szerzési támogatással vásárolni:
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsit, vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsit, vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű járművet, kivéve a quadot, vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszéket.

KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJAS SZÖVETKEZETBEN VALÓ FOGLALKOZTATÁS

2017. november 02. 08:47 - www.cafeteriaklub.hu

A nyugdíjas szövetkezetnek csak olyan természetes személy tagjai lehetnek, akik a szövetkezet tevékenységében személyes közreműködést vállalnak.
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjai közül a tagok 90 százalékának öregségi nyugdíjban kell részesülnie.

A nyugdíjas szövetkezet tagja a személyes közreműködését a nyugdíjas szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás keretében is teljesítheti. A külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony, olyan sajátos jogviszony, amelynek keretében a nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja teljesíti a személyes közreműködését, és amelyre a Ptk. (a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) megbízásra vonatkozó, valamint az Mt. (a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény) meghatározott szabályait kell alkalmazni.

A nyugdíjas szövetkezet eredményes gazdálkodás esetén közösségi alapot képez. A közösségi alapot a nyugdíjas szövetkezet tagjának vagy vele közös háztatásban élő közeli hozzátartozójának a szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális jellegű szükségleteinek a kielégítésére kell felhasználni.

Az állam a nyugdíjas szövetkezet tevékenységéhez szükséges és arányos mértékben támogatást nyújthat.

A nyugdíjasoknak a szövetkezeten keresztül szerzett jövedelmük után sem egészségügyi, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, csupán 15 százalékos személyi jövedelemadót, ha a megkeresett összeget pénzben veszik fel.

Az érintettek a munkavállalás mellett a nyugdíjukat is megtarthatják. Az atipikus és igen laza foglalkoztatási forma alkalmazására várhatóan elsősorban a kereskedelemben vagy a vendéglátásban lesz lehetőség, olyan helyeken, ahol a feladatok egyenetlenül jelentkeznek.

KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET

TÁPPÉNZ ÖSSZEGE

2017. október 28. 10:23 - www.cafeteriaklub.hu

A táppénz összegét elsődlegesen az a jövedelem határozza meg, amely után a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésére kötelezett.

A táppénz mértéke a biztosításban töltött időtől, illetve az esetleges kórházi ápolástól függően a napi átlagkereset 60 %-a, illetve 50%-a (kórházi ellátás esetén).

A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részét, ezért 2017-ben, a 127.500,- Ft-os minimálbér alapulvételével a táppénz napi összege nem haladhatja meg a 8.500,- Ft-ot.

100 % TÁPPÉNZ

ÖREGSÉGI NYUGDÍJ ELINDÍTÁSA

2017. október 12. 16:19 - www.cafeteriaklub.hu

Nyugdíj iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell igényelni.
A nyomtatványokat bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságon (kormányhivatal) be lehet szerezni, illetőleg letölthető és kitölthető (kitöltés után kinyomtatható) formátumban megtalálhatók a www.kisado.hu/nyugdij.html oldalon is.

Az igényt személyesen vagy postai úton a lakcím szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon kell előterjeszteni.

A nyugellátás legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg függetlenül attól, hogy már ezt megelőzően is jogosult lett volna a kérelmező nyugellátásra.
Az igénybejelentés időpontja a kérelem benyújtásának, postára adásának a napja.

 

MAGAS NYUGDÍJ ALACSONY JÖVEDELEM MELLETT - LETÖLTÉSE

NYUGDÍJ RÖGZÍTÉSE

2017. október 02. 09:28 - www.cafeteriaklub.hu

Az, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, és eddig az időpontig legalább 20 év szolgálati időt szerzett kérheti az öregségi nyugdíja összegének folyósítás nélküli megállapítását.

Amennyiben a nyugdíjra jogosító korhatáron túl úgy dolgozik tovább, hogy legalább 365 naptári napra szolgálati időt szerez, a tényleges nyugdíjba menetelkor - ha számára kedvezőbb - választhatja a nyugdíjkorhatár betöltésére rögzített nyugdíjként kiszámított és az évenkénti emelésekkel növelt nyugdíját, a tényleges nyugdíjba vonuláskor hatályos szabályok szerint kiszámított összeg helyett.
Aki nyugdíjának folyósítás nélküli megállapítását kéri, nem minősül öregségi nyugdíjasnak.

MAGAS NYUGDÍJ ALACSONY JÖVEDELEM MELLETT - LETÖLTÉSE

MUNKAÜGY- MÁSODÁLLÁS, MELLÉKFOGLALKOZÁS BEJELENTÉSE

2017. szeptember 28. 16:02 - www.cafeteriaklub.hu

A munkáltató felé a bejelentési kötelezettséget törvény külön nem rendeli el, viszont a felek közti együttműködési és tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályából egyértelműen következik.
A munkavállaló ugyanis köteles a munkáltatót minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.
Ezen kötelezettségek megszegésének jogkövetkezménye akár azonnali hatályú felmondás is lehet.

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE

NYUGDÍJ – EGYSZERI SEGÉLY

2017. szeptember 19. 14:30 - www.cafeteriaklub.hu

Ki kaphat?
Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

- a 75.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
- a 85.000 forintot, ha egyedül él.

Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is.

Mennyit kaphat?

Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg, az összege nem lehet kevesebb 15.000 forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott tárgyévi legkisebb összegének másfélszeresét.

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE

MUNKAÜGY – MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE

2017. szeptember 16. 12:46 - www.cafeteriaklub.hu

A munkaviszony megszüntethető:
-
közös megegyezéssel

- felmondással (korábbi elnevezése: rendes felmondás)
- azonnali hatályú felmondással (korábbi elnevezése: rendkívüli felmondás)

A megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevőnek kell bizonyítania.

A munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozat, illetve megállapodás érvényességi kelléke annak írásba foglalása. Az írásba foglalás elmaradása a munkaviszony megszüntetésének jogellenességét eredményezi.

A munkaviszony megszüntetés módjaira vonatkozó rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.

A munkaviszonyt mind a munkavállaló mind a munkáltató felmondással megszüntetheti. A felek megállapodása esetén - legfeljebb a munkaviszony létesítésétől számított egy évig - a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg. A felmondás az egyik félnek a másikhoz intézett egyoldalú jognyilatkozata, amely a közléssel hatályosul és a munkaviszonyt a felmondási idő elteltével megszünteti. A munkáltató nyilatkozatát egyoldalúan nem vonhatja vissza, csak a munkavállaló hozzájárulásával.

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE

KIVÉTELES NYUGDÍJEMELÉS

2017. szeptember 09. 14:43 - www.cafeteriaklub.hu

Ki kérhet kivételes nyugdíjemelést?

Nyugdíjban részesülő személy, abban az esetben, ha a folyósított nyugdíj és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt, számára esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátás – ide nem értve az időskorúak járadékát – együttes havi összege nem haladja meg a 85.000,- forintot.

Rendkívül indokolt esetben a nyugdíjemelést a Központ engedélyezi, ha a havi jövedelem nem haladja meg a 90.000,- Ft-ot.

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE

ÖREGSÉGI NYUGDÍJ KISZÁMÍTÁSA 2017

2017. szeptember 07. 09:26 - www.cafeteriaklub.hu

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2017. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén


  1.   Év  Szorzószám
  2. 1950. 267,883
  3. 1951. 250,863
  4. 1952. 197,418
  5. 1953. 185,900
  6. 1954. 169,743
  7. 1955. 161,444
  8. 1956. 149,240
  9. 1957. 128,176
10. 1958. 125,345
11. 1959. 120,202
12. 1960. 117,404
13. 1961. 115,832
14. 1962. 113,021
15. 1963. 108,757
16. 1964. 105,290
17. 1965. 104,925
18. 1966. 99,959
19. 1967. 96,867
20. 1968. 94,843
21. 1969. 90,903
22. 1970. 85,310
23. 1971. 81,558
24. 1972. 77,380
25. 1973. 72,115
26. 1974. 66,959
27. 1975. 62,814
28. 1976. 59,937
29. 1977. 55,755
30. 1978. 51,625
31. 1979. 49,073
32. 1980. 46,427
33. 1981. 43,593
34. 1982. 40,933
35. 1983. 39,170
36. 1984. 34,942
37. 1985. 31,969
38. 1986. 29,656
39. 1987. 27,307
40. 1988. 24,870
41. 1989. 21,275
42. 1990. 17,496
43. 1991. 13,941
44. 1992. 11,493
45. 1993. 9,764
46. 1994. 7,670
47. 1995. 6,812
48. 1996. 5,802
49. 1997. 4,676
50. 1998. 3,949
51. 1999. 3,504
52. 2000. 3,145
53. 2001. 2,707
54. 2002. 2,263
55. 2003. 1,980
56. 2004. 1,873
57. 2005. 1,702
58. 2006. 1,581
59. 2007. 1,535
60. 2008. 1,435
61. 2009. 1,409
62. 2010. 1,320
63. 2011. 1,240
64. 2012. 1,215
65. 2013. 1,158
66. 2014. 1,124
67. 2015. 1,078

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE

MUNKAÜGY - FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁG

2017. szeptember 03. 07:44 - www.cafeteriaklub.hu

Fizetés nélküli szabadság igénybevételének esetei:
- 24 hét szülési szabadság,

- a munkavállaló gyermeke gondozása céljából a gyermek 3 éves koráig,
-a gyes, a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartamára a gyermek 10 éves koráig,
- hozzátartozó ápolása idejére legfeljebb két évre.

FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁG

MUNKAÜGY - SZABADSÁG RÉSZMUNKAIDŐSNEK

2017. szeptember 01. 09:24 - www.cafeteriaklub.hu

A Munka Törvénykönyve alapján minden munkavállalót azonos mértékű szabadság illet meg. Az Mt. nem tartalmaz eltérő rendelkezést a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókra nézve!

Aki a teljes naptári évben munkaviszonyban áll, az jogosult az évi teljes alap- és pótszabadságra. Az alap- és pótszabadságok mértékét az Mt. minden esetben munkanapokban határozza meg, ezt nem lehet pl. órákra lebontva a részmunkaidővel arányosítani.

A részmunkaidős munkavállaló azonos feltételek esetén ugyanannyi munkanap szabadságra jogosult, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók.

SZABADSÁG RÉSZMUNKAIDŐSNEK

ÖREGSÉGI TELJES NYUGDÍJ ÉS RÉSZNYUGDÍJ

2017. augusztus 17. 14:24 - www.cafeteriaklub.hu

Az öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, legalább 20 év szolgálati időt szerzett és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

Öregségi résznyugdíjra jogosult az a személy, aki húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

hasznos.gif

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ VÁSÁRLÁSA – FIZETENDŐ NYUGDÍJJÁRULÉK

2017. augusztus 01. 09:14 - www.cafeteriaklub.hu

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető napok és a megállapodás napján érvényes minimálbér (2017. évben 127.500 forint) harmincad részének szorzata, a fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 34%. Tehát független a havi fizetéstől.


Példa a fizetendő összeg megállapítására:
A megvásárolható napok száma 79, minimálbér összege 127.500 forint.

A minimálbér harmincad része:127.500/30 = 4.250 forint.
A megvásárolható napok száma 79, tehát a fizetendő járulék alapja: 4.250*79 = 335.750 forint.
A fizetendő összeg: 335.750*34% = 114.155 forint.
Egy éves: 365*4.250 = 1.551.250 forint a járulék alapja.

Fizetendő járulék/év: 1.551.250 * 34% = 527.425 forint.

hasznos.gif

NYUGDÍJ - ÍGY VEHET SZOLGÁLATI IDŐT

2017. július 31. 10:25 - www.cafeteriaklub.hu

Azok, akik nem végeznek semmilyen keresőtevékenységet, illetve nem állnak biztosításra kötelező jogviszonyban vagy biztosítási jogviszonyuk egyéb oknál fogva szünetel, megállapodás megkötésével vásárolhatják meg nyugdíjra jogosító szolgálati idejüket.

Megállapodás több jogcímen köthető, és a jogcímtől függően a megállapodás megkötése történhet visszamenőleges időtartamra, illetve a jövőre nézve.


Ilyen típusú megállapodások köthetők:
- Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személy folyamatos járulékfizetéssel szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.
- Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából.
- Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, öregségi teljes, illetőleg öregségi résznyugdíjhoz szükséges szolgálati idő vásárlása céljából, legfeljebb 5 évre, visszamenőleges járulékfizetéssel.
- 1998. évre a gyes idejével megegyező otthoni gondozás idejére, szolgálati idő szerzése céljából.
- A foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított 1997-98. évekre vonatkozó szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

MÉG TÖBB NYUGDÍJ INFORMÁCIÓ: www.kisado.hu/nyugdij.html